Notulen Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 juni 2019 bij Brasserie Stelleplas te Heinkenszand.


Het gehele bestuur is aanwezig inclusief leden.

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet namens het bestuur iedereen welkom en spreekt waardering uit
naar de leden voor hun aanwezigheid. Om 14.30 uur opent zij de vergadering.
Om 15.30 zal Paree een presentatie verzorgen inzake elektrakeuringen.
Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden welke gesponsord wordt door De Zeeuwse.
Waarvoor hartelijke dank.

2. Mededelingen / ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen / ingekomen stukken

3. Notulen jaarvergadering 7 juni 2018
Alle aanwezigen hebben de notulen bij binnenkomst ontvangen.
Deze worden doorgenomen en ongewijzigd goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretaris / studiecoördinator
Jaarverslag secretaris wordt besproken. Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.
Jaarverslag studiecoördinator:
De assurantieclub zal dit jaar de PE examens weer organiseren. Locatie wederom
Versvliet in ‘sHeer-Abtskerke in samenwerking met Lindenhaeghe.
Planning is om te starten in oktober. Het advies is om voor 1-4-2020 examen te
doen.
PE-SEH zullen aangeboden worden door 2 partijen. Lindenhaeghe en MMK
opleidingen.
De veranderingen v.w.b. PE gaat misschien veranderen in de volgende PEperiode.
Voor de komende 3 jaar zal het nog op de bekende manier moeten plaatsvinden.
Uiteraard worden er ook nog andere workshops en activiteiten georganiseerd blijven
worden. Als er vanuit de leden een specifieke workshop, kennislezing of cursus
gewenst is, geef dat dan aub door. Dan kunnen de mogelijkheden bekeken worden.

5. Jaarverslag penningmeester
Edward neemt het financieel jaarverslag 2018 door. Dit is geëindigd met een positief
resultaat.
Dit resultaat ontstaat o.a. door een paar vaste sponsoren waar zeker de Zeeuwse het
vernoemen waard is. Dankbaarheid wordt uitgesproken vanuit de club voor de
ondersteuning in welke vorm dan ook.
Locaties worden ook veel ter beschikking gesteld zonder huurprijs.

Noemenswaardige afwijkingen in 2018 zijn de cursusgelden. Prognose en
werkelijkheid hierin verschilt doordat Lindenhaeghe zelf is gaan incasseren i.p.v. dat
de club dat moest gaan doen.
Kosten voor de website zijn beperkt gebleven.
Verder loopt alles naar behoren.
Sponsor DAS wordt vernoemd maar dat wordt gecorrigeerd naar Monuta.


6. Verslag kascontrolecommissie / verlenen décharge
Adriaan Beirnaert en Arne Meijer hebben de controle uitgevoerd.
Er is voor akkoord getekend.


7. Benoeming kascontrolecommissie
Adriaan heeft 2 jaar de controle uitgevoerd en Arne mag het volgend jaar niet meer
vervullen omdat hij plaats neemt in het bestuur. Daarom zijn wij op zoek naar 2
nieuwe kandidaten.
De kascommissie zal ingevuld worden door Jan de Rijke en Ton Gabriels. Alvast
bedankt heren!

8. Bestuursontwikkelingen Assurantieclub Zeeland
Het bestuur overweegt om het lidmaatschap bij de federatie op te zeggen. Hier zal
straks over gestemd gaan worden. Romke legt uit waardoor de voorgenomen
opzegging van de club bij de federatie tot stand is gekomen.
Vanuit de leden worden reacties gegeven welke allemaal helder besproken,
beantwoord worden. Discussie komt tot stand of we als club er niet in moeten blijven
deelnemen als het een ‘zinkend’ schip is, gezien de financiën die nog in kas zijn bij de
federatie. Hoeveel dit is, is bij het bestuur onbekend. Dit zal door Edward onderzocht
worden.
Tot eind van het jaar blijft het lidmaatschap in de federatie actief. Eind dit jaar zal er
door het bestuur een keuze gemaakt worden.
Andere bestuursleden delen de ervaringen welke met de federatie bekend zijn. Veel
tijd, geen toegevoegde waarde enz.
Romke neemt tijdens deze vergadering afscheid als bestuurslid.
Arne Meijer, accountmanager ASR zal zijn plaats innemen. Hij stelt zich kort voor
naar de leden toe.
De contactgegevens van de nieuwe leden en de reeds zittende bestuursleden staan
allemaal op de site van de assurantieclub.
Mieke bedankt Romke en neemt namens het bestuur op een leuke manier afscheid
van hem.
Romke geeft de tip aan de club mee om de weg te blijven volgen welke ze ingeslagen
zijn. Hij kijkt terug op een leuke tijd.

9. Programma Assurantieclub Zeeland 2018-2019
Dit jaar zijn de volgende bijeenkomsten al georganiseerd.
Nieuwjaarsontbijt in Middelburg, diverse DFO kennissessies en dan nu de ALV.
Zoals ieder jaar worden de aanwezigen verzocht eventuele ideeën voor het
organiseren van een lezing, opleiding of workshop door te geven aan het bestuur.
Ook als ze een interessante spreker kunnen aanbevelen.
We horen het graag!
Tonny informeert naar de bekende eindejaarborrel.
Om hier een invulling aan te geven, zijn wij druk doende. Info volgt t.z.t.


10. Rondvraag
Niemand van de aanwezigen maakt hier gebruik van.


11. Sluiting
Namens het bestuur bedankt Mieke iedereen nogmaals voor de aanwezigheid en
actieve bijdrage in de vergadering. Om 15.20 uur wordt de vergadering gesloten.