Notulen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 31 mei 2017 bij de Goederenloods te Goes.

Van het bestuur waren onderstaande bestuursleden afwezig: Geen

Diverse personen hebben zich op het laatste moment afgemeld. Het bestuur betreurt dit.

 

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter heet namens het bestuur iedereen welkom en spreekt waardering uit voor de aanwezigheid van de aanwezige leden. Zij opent om 15.15 uur officieel de vergadering.

 

2. Mededelingen / ingekomen stukken

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van René den Engelsman. Hij was altijd een trouw lid en een regelmatige bezoeker van de georganiseerde club-evenementen.

Verder zijn geen mededelingen / ingekomen stukken

 

3. Notulen jaarvergadering 3 juni 2016

Ieder van de aanwezigen heeft de notulen op voorhand ontvangen. Deze zijn goed gekeurd.

 

4. Jaarverslag secretaris / studiecoördinator

De secretaris neemt de aanwezigen mee in het verslag over het jaar 2016.

In 2016 is er de volgende bestuurswisseling geweest. Edward heeft de taak van penningmeester overgenomen van Anja.

Naast onder andere het reguliere nieuwjaarsontbijt zijn er drie Zeeuwse Assurantieborrels georganiseerd. Deze bijeenkomsten werden allemaal goed bezocht.

Toch baart het de club zorgen dat het aantal aanwezigen steeds vaker minimaal is. Suggesties/ideeën vanuit de leden ontvangen we graag.

Het aantal bedrijfsleden is met 13 gestegen. Het aantal bedrijven is gelijk gebleven. Het aantal particuliere leden nam af met 16. Er zijn een aantal nieuwe leden bijgekomen en een aantal hebben opgezegd of zijn geroyeerd in verband met het niet betalen van de contributie (2015). De afname van het aantal leden bedraagt 3 leden, wat het totaal aantal leden op 444 brengt.

Vanuit de aanwezigen leden wordt gevraagd of er zicht is op potentiële leden. Dat is er niet en zal onderzocht worden.

De studiecoördinator neemt het jaarverslag met de georganiseerde activiteiten door.

 

5. Jaarverslag penningmeester

Edward loopt het financieel jaarverslag 2016 door.

Kanttekening: bij de rubriek ‘resultaat boekjaar 2015’ gelezen moet worden 2016

De contributies van 2016 zijn uiteindelijk door alle leden betaald.

Vanaf 2018 zal de administratieve afhandeling van PA rechtstreeks via Lindenhaeghe lopen. Hier worden de leden later over geïnformeerd.

Voor de website zijn de kosten naar boven bijgesteld in de begroting om modernisering door te voeren die nodig zijn voor een betere automatisering van de administratie.

De overige kosten spreken voor zich en het resultaat is positief.

Dit wordt mede bereikt doordat de club nauwelijks kosten maakt voor lezingen en borrels. Deze worden vooral door De Zeeuwse Verzekeringen gesponsord en gefaciliteerd. Hiervoor onze hartelijke dank!

De contributie is sinds jaren niet meer verhoogd. Dit zal vanaf 2018 plaatsvinden.

De kosten worden dan:

Bedrijfsabonnement € 85,00 incl. De Beursbengel € 10,00 per personeelslid

Individueel abonnement € 35,00 excl. De Beursbengel

De meerderheid van de aanwezigen leden gaan hiermee akkoord.

Enquête toelichting

In het eerste kwartaal van 2017 is een enquête uitgezet onder de leden. 440 totaal en van 75 leden een reactie. Respons 17%. Uitkomst wordt besproken.

De volledige uitwerking is voor leden ook beschikbaar. Als men die wenst te ontvangen kan er een mail gestuurd worden naar de club.

De enquête is positief ontvangen wordt door de aanwezigen aangegeven.

Ook zonder een enquête mogen er altijd aan-/opmerkingen, ideeën en andere van belang zijnde informatie aangegeven worden naar het bestuur.

 

6. Verslag kascontrolecommissie / verlenen décharge

De kascommissie bestaat uit Cor Traas en Adriaan Beirnaert. De commissie heeft controle op de stukken uitgevoerd en deze akkoord bevonden. Zij stellen dan ook voor het bestuur décharge te verlenen. Dit wordt bekrachtigd.

 

7. Benoeming kascontrolecommissie

Het komende jaar zullen Adriaen Beirnaert en Remi van Oosten in de commissie plaatsnemen.

 

8. Bestuur ontwikkelingen Assurantieclub Zeeland

Marco en Edith hebben al eerder aangegeven te willen stoppen met de functie in het bestuur.

Tonny bedankt beide zeer hartelijk voor de enorme inspanningen en investeringen van de afgelopen jaren.

Voor beide functies zijn er nieuwe kandidaten gevonden.

Mieke Caljouw in de functie van voorzitter en Mariëlle Schoonen in de functie voor secretaris.

 

9. Programma Assurantieclub Zeeland 2017-2018

Dit jaar zijn de volgende bijeenkomsten al georganiseerd.

Nieuwjaarsontbijt, ALV, SEH/EFA-PE en een borrel.

Twee workshops Non-Verbale communicatie zijn gepland. Een aanrader om ze te volgen. Verder staat er nog een borrel in september gepland en als afsluiter de traditionele borrel eind van het jaar met Maikel Harte.

Tevens is Tonny bezig om organisatie rond te krijgen voor de komende Wft-PE periode. De bedoeling is om de opleiding + examen op 1 dag aan te bieden. EFD Noord biedt hun materiaal aan.

Een geschikte locatie is lastig te vinden. Hiervoor is lang gezocht omdat er nogal wat eisen zijn.

Binnenkort wordt er een bezoek gebracht door Tonny en Lindenhaeghe aan het dorpshuis in ‘s-Heer Abtskerke. Daar zijn in ieder geval de juiste faciliteiten aanwezig.

Komt er goedkeuring vanuit de opleider dan zal dat de locatie voor de cursussen WFT kunnen worden. Als iemand nog andere locaties weet dan horen we dat graag.

Streven is om te starten in september/oktober en het voor april af te ronden omdat per april weer nieuwe actualiteiten van toepassing zijn.

Er wordt van gedachten gewisseld hoe we als club kunnen voorkomen dat er wel leden aanmelden maar niet komen of op het laatste moment nog afmelden.

Als optie wordt gegeven dat het met voorinschrijving en directe betaling misschien voorkomen kan worden. Binnen het bestuur gaan we dit bespreken.

Tonny heeft met D&O de cyber-workshop nog in de planning.

Vanuit een lid krijgt de organisator alle credits voor de organisaties van de diverse opleidingen en workshops. Mede doordat er ook voor de toegankelijkheid van de locatie ook meegedacht wordt.

Zoals ieder jaar worden de aanwezigen verzocht eventuele ideeën voor het organiseren van een lezing, opleiding of workshop door te geven aan het bestuur.

 

10. Wvttk

Sinds kort is de Assurantieclub actief op LinkedIn. De activiteiten en div. informatie zullen hier ook op gedeeld worden. Aan de leden wordt verzocht om lid te worden van deze groep.

 

11. Rondvraag

Niemand van de aanwezigen maakt hier gebruik van. Wel wordt er unaniem vanuit de aanwezigen leden succes aan het bestuur gewenst.

 

12. Sluiting

Namens het bestuur bedankt Tonny ieder van de aanwezigen voor diens aanwezigheid en bijdrage in de vergadering.

Om 16.15 uur wordt de vergadering gesloten.